Algemeen

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. (hierna: “De Hypotheekshop”) verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het voeren van chatgesprekken, voor het uitvoeren van berekeningen en het doorsturen van deze berekeningen naar jouw financieel adviseur en als je het contactformulier invult, nadat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Dit privacy statement ziet niet op de overeenkomst voor financieel advies, bemiddeling en beheer die jij met jouw financieel adviseur aangaat of bent aangegaan. Als je jouw persoonsgegevens niet aan jouw financieel adviseur wilt geven, kan hij/zij jouw geen passend en verantwoord financieel product adviseren, bemiddelen en/of beheren. Bij het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening met jouw financieel adviseur, zal hij/zij jou zijn privacy statement geven welke daarop van toepassing is.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens die jij aan ons geeft:

o   Geboortedatum

o   Gegevens partner

o   Geslacht

o   Gezinssamenstelling

o   Identificatiegegevens

o   Inloggegevens

o   IP-adres

o   NAWTE-gegevens

o   Opleiding en vorming

o   Pensioengegevens

o   Salaris-/inkomensgegevens

o   Uitgavenpatroon

o   Vrijetijdsbesteding en interesses

o   Waarde van (toekomstige) eigen woning

o   Woningkenmerken

o   Aanvullende relevante gegevens

 

 • Gegevens die wij automatisch krijgen:

o   Informatie die wij door middel van cookies verzamelen, dit staat verder uitgelegd in ons Cookiestatement

o   de datum waarop jij de website bezoekt, het IP-adres van de computer die je gebruikt en het aantal hits


Met wie delen wij jouw gegevens?

Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • Banken, verzekerings- en/of pensioenmaatschappijen
 • Beleggingsinstellingen
 • Bewindvoerder en/of curator
 • Franchisenemers (jouw financieel adviseur)
 • Gerecht en politiediensten
 • Hypotheek Digitale Netwerk (HDN)
 • Inkooporganisaties
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • Kwaliteitscontroleurs
 • Leverancier van adviessoftware
 • Makelaar
 • Marketingdienstverlener
 • Medewerker
 • Overheids- instanties/diensten
 • Postverwerkingsbedrijf
 • Service Providers
 • Toezichthouders
 • Vermogensbeheerders
 • Zorgverleners
 • Zorgverzekeraars

Als wij jouw persoonsgegevens delen met hier bovengenoemde ontvangers, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst.

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.


Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:

 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen
 • wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

In de volgende gevallen kunnen wij jouw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hypotheekshop.nl of per post via:

De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V.

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Postbus 37240

1030 AE Amsterdam 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over onze reactie op je aanvraag? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging

De Hypotheekshop neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • toevallige of opzettelijke manipulatie
 • verlies
 • vernietiging
 • toegang door onbevoegde personen
 • overige onrechtmatige verwerkingen

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

 

Wijzigingen

De Hypotheekshop heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hierover hoeven wij jou niet vooraf te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij jou op de hoogte via onze website.